Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden Narodne armije sa lovorovim vijencem

Orden Narodne armije sa lovorovim vi­jencem dodjeljuje se za naročite zasluge u izgradnji i jačanju oružanih snaga Socijali­stičke Federativne Republike Jugoslavije, ili za naročite uspjehe u rukovođenju jedi­nicama oružanih snaga Socijalističke Fe­derativne Republike Jugoslavije, u njiho­vom učvršćivanju i osposobljavanju za od­eranu nezavisnosti Socijalističke Federa­tivne Republike Jugoslavije.

Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon: 095 858 6377.

Isplata je odmah u gotovini po najboljim cijenama.