Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden Narodne armije sa srebrnom zvijezdom


Orden Narodne armije sa srebrnom zvi­jezdom dodjeljuje se za naročite zasluge u
izgradnji i jačanju oružanih snaga Socijali­stičke Federativne Republike Jugoslavije ili za naročite uspjehe u rukovođenju jedi­nicama oružanih snaga Socijalističke Fe­derativne Republike Jugoslavije u njiho­vom učvršćivanju i osposobljavanju za odbranu nezavisnosti Socijalističke Federa­tivne Republike Jugoslavije.

Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon 095 858 6377.

Isplata je odmah u gotovini po najboljim cijenama.