Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden rada sa zlatnim vijencem

Orden rada sa zlatnim vijencem dodje­ljuje se pojedincima, organizacijama udru­ženog rada, drugim organizacijama i jedi­nicama oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji po­stignu naročite rezultate u privredi, i za rad od posebnog značaja za napredak zemlje u ostalim društvenim djelatnostima.

Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon 095 858 6377.

Isplata je odmah u gotovini po najboljim cijenama.