Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden za hrabrost

Orden za hrabrost dodjeljuje se pripad­nicima oružanih snaga Socijalističke Fede­rativne Republike Jugoslavije koji su u borbi protiv neprijatelja izvršili djela u ko­jima je došla do snažnog izražaja njihova lična hrabrost, ili koji su se na bojnom polju naročito istakli ličnom hrabrošću. Za takva djela Orden za hrabrost dodjeljuje se i gra­đanskim licima.

Ovaj orden dodjeljuje se i pojedincima koji u izuzetno opasnim situacijama, spa­šavajući ljudske živote ili materijalna dobra, ispolje izvanrednu ličnu hrabrost i samoprijegor.

Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon 095 858 6377.

Isplata je odmah u gotovini po najboljim cijenama.