Tag Archives: civilna odlikovanja

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslavenske velike zvijezde

Orden jugoslavenske velike zvijezde dodje­ljuje se šefovima država za naročite zasluge u ra­zvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Socijalističke Fede­rativne Republike Jugoslavije i drugih država. Ovaj orden dodjeljuje se i najistaknutijim lič­nostima, za dugogodišnji revolucionarni rad i

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden narodnog oslobođenja

Orden narodnog oslobođenja dodjeljuje se za istaknute zasluge u organizovanju i rukovođenju Ustankom i stvaranju i razvi­janju Socijalističke Federativne Repu­blike Jugoslavije. Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon: 095 858 6377. Isplata je

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden junaka socijalističkog rada

Orden junaka socijalističkog rada dod­jeljuje se pojedincima, organizacijama udruženog rada, drugim organizacijama i jedinicama oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji izvrše izvanredne radne podvige ili pokažu druge izvanredne rezultate, i time steknu osobite zasluge za izgradnju samouprav­nog socijalističkog društva,

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslavenske zvijezde sa lentom

Orden jugoslavenske zvijezde sa lentom dodjeljuje se za naročite zasluge u razvi­janju međunarodnih odnosa između Soci­jalističke Federativne Republike Jugosla­vije i drugih zemalja, kao i za istaknute za­sluge u razvijanju i učvršćivanju mirolju­bive saradnje i prijateljskih odnosa između Socijalističke Federativne Repu­blike

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslovenske zastave sa lentom

Orden jugoslovenske zastave sa lentom dodjeljuje se za zasluge u razvijanju i uč­vršćivanju miroljubive saradnje i prijatelj­skih odnosa između Socijalističke Federa­tivne Republike Jugoslavije i drugih drža­va, kao i za naročite zasluge u radu na ra­zvijanju svijesti građana u borbi za

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom

Orden zasluga za narod sa zlatnom zvi­jezdom dodjeljuje se za naročite zasluge stečene u borbi protiv neprijatelja za oslo­bođenje naše zemlje, za zasluge u izgradnji socijalizma i socijalističkih samoupravnih odnosa, za organizovanje i učvršćivanje opštenarodne odbrane, bezbjednosti i ne­zavisnosti zemlje,

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden Republike sa zlatnim vijencem

Orden Republike sa zlatnim vijencem dodjeljuje se pojedincima, organizacijama udruženog rada i društveno-političkim or­ganizacijama i udruženjima za naročite za­sluge na polju javne djelatnosti kojom se doprinosi opštem napretku zemlje. Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail:

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem

Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vi­jencem dodjeljuje se za naročite zasluge u širenju bratstva među našim narodima i narodnostima, u stvaranju i razvijanju političkog i moralnog jedinstva naroda. Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail:

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden rada sa crvenom zastavom

Orden rada sa crvenom zastavom dodje­ljuje se pojedincima, organizacijama udru­ženog rada, drugim organizacijama i jedi­nicama oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji po­stignu naročite uspjehe u privredi, i za rad od posebnog značaja za napredak zemlje u ostalim društvenim djelatnostima.

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslavenske zvijezde sa zlatnim vijencem

Orden jugoslavenske zvijezde sa zlatnim vijencem dodjeljuje se za naročite zasluge u razvijanju međunarodnih odnosa između Socijalističke Federativne Republike Ju­goslavije i drugih zemalja, kao i za ista­knute zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Socijalističke Federativne