Tag Archives: hrabrost

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden za hrabrost

Orden za hrabrost dodjeljuje se pripad­nicima oružanih snaga Socijalističke Fede­rativne Republike Jugoslavije koji su u borbi protiv neprijatelja izvršili djela u ko­jima je došla do snažnog izražaja njihova lična hrabrost, ili koji su se na bojnom polju naročito istakli ličnom

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Medalja za hrabrost

Medalja za hrabrost dodjeljuje se pripadnicima oružanih snaga SFRJ koji su u borbi protiv neprijatelja izvršili jedno ili više djela u kojima je došla do izražaja nji­hova lična hrabrost. Za takva djela Me­dalja za hrabrost dodjeljuje se i građanskim licima.