Tag Archives: jugoslavenska zastava

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslavenske zvijezde sa lentom

Orden jugoslavenske zvijezde sa lentom dodjeljuje se za naročite zasluge u razvi­janju međunarodnih odnosa između Soci­jalističke Federativne Republike Jugosla­vije i drugih zemalja, kao i za istaknute za­sluge u razvijanju i učvršćivanju mirolju­bive saradnje i prijateljskih odnosa između Socijalističke Federativne Repu­blike

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslovenske zastave sa lentom

Orden jugoslovenske zastave sa lentom dodjeljuje se za zasluge u razvijanju i uč­vršćivanju miroljubive saradnje i prijatelj­skih odnosa između Socijalističke Federa­tivne Republike Jugoslavije i drugih drža­va, kao i za naročite zasluge u radu na ra­zvijanju svijesti građana u borbi za

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslavenske zastave sa zlatnim vijencem

Orden jugoslavenske zastave sa zlatnim vijencem dodjeljuje se za zasluge u razvi­janju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i drugih država, kao i za naročite zasluge u radu na razvijanju svijesti građana u borbi