Tag Archives: narodna armija

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden Narodne armije sa lovorovim vijencem

Orden Narodne armije sa lovorovim vi­jencem dodjeljuje se za naročite zasluge u izgradnji i jačanju oružanih snaga Socijali­stičke Federativne Republike Jugoslavije, ili za naročite uspjehe u rukovođenju jedi­nicama oružanih snaga Socijalističke Fe­derativne Republike Jugoslavije, u njiho­vom učvršćivanju i osposobljavanju za