Tag Archives: odlikovanja

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom

Orden zasluga za narod sa zlatnom zvi­jezdom dodjeljuje se za naročite zasluge stečene u borbi protiv neprijatelja za oslo­bođenje naše zemlje, za zasluge u izgradnji socijalizma i socijalističkih samoupravnih odnosa, za organizovanje i učvršćivanje opštenarodne odbrane, bezbjednosti i ne­zavisnosti zemlje,

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden Republike sa zlatnim vijencem

Orden Republike sa zlatnim vijencem dodjeljuje se pojedincima, organizacijama udruženog rada i društveno-političkim or­ganizacijama i udruženjima za naročite za­sluge na polju javne djelatnosti kojom se doprinosi opštem napretku zemlje. Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail:

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden Narodne armije sa lovorovim vijencem

Orden Narodne armije sa lovorovim vi­jencem dodjeljuje se za naročite zasluge u izgradnji i jačanju oružanih snaga Socijali­stičke Federativne Republike Jugoslavije, ili za naročite uspjehe u rukovođenju jedi­nicama oružanih snaga Socijalističke Fe­derativne Republike Jugoslavije, u njiho­vom učvršćivanju i osposobljavanju za

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem

Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vi­jencem dodjeljuje se za naročite zasluge u širenju bratstva među našim narodima i narodnostima, u stvaranju i razvijanju političkog i moralnog jedinstva naroda. Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail:

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden rada sa crvenom zastavom

Orden rada sa crvenom zastavom dodje­ljuje se pojedincima, organizacijama udru­ženog rada, drugim organizacijama i jedi­nicama oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji po­stignu naročite uspjehe u privredi, i za rad od posebnog značaja za napredak zemlje u ostalim društvenim djelatnostima.

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslavenske zvijezde sa zlatnim vijencem

Orden jugoslavenske zvijezde sa zlatnim vijencem dodjeljuje se za naročite zasluge u razvijanju međunarodnih odnosa između Socijalističke Federativne Republike Ju­goslavije i drugih zemalja, kao i za ista­knute zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Socijalističke Federativne

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden partizanske zvijezde sa srebrnim vijencem

Orden partizanske zvijezde sa srebrnim vijencem dodjeljuje se starješinama oruža­nih snaga Socijalističke Federativne Re­publike Jugoslavije za uspješno komando- vanje jedinicama oružanih snaga, za um­ješnost u rukovođenju borbenim dejstvima i za pokazanu naročitu hrabrost u ratu. Ukoliko imate ovo odlikovanje za

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden za vojne zasluge sa velikom zvijezdom

Orden za vojne zasluge sa velikom zvijezdom dodjeljuje se rukovodiocima jedinica oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Ju­goslavije koji svojim primjerom i umješnošću u radu razvijaju u jedinici kojom rukovode stalan polet radi ostvarenja postavljenih zadataka, ili koji su u jedinici

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslavenske zastave sa zlatnim vijencem

Orden jugoslavenske zastave sa zlatnim vijencem dodjeljuje se za zasluge u razvi­janju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i drugih država, kao i za naročite zasluge u radu na razvijanju svijesti građana u borbi

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden Republike sa srebrnim vijencem

Orden Republike sa srebrnim vijencem dodjeljuje se pojedincima, organizacijama udruženog rada i društveno-političkim or­ganizacijama i udruženjima za naročite za­sluge na polju javne djelatnosti kojom se doprinosi opštem napretku zemlje. Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com