Tag Archives: ratna zastava

Otkup ordenja – 097 6767 157 – Orden ratne zastave

Orden ratne zastave dodjeljuje se vojnim starješinama koji u toku rata pokažu naro­čitu hrabrost, samopožrtvovanje i umješ­nost u komandovanj u, kao i za istaknutu ulogu u izgradnji, učvršćivanju i osposob­ljavanju oružanih snaga Socijalističke Fe­derativne Republike Jugoslavije. Ukoliko imate ovo odlikovanje