Tag Archives: vojna odlikovanja

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden narodnog heroja

Orden narodnog heroja dodjeljuje se pri­padnicima oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i dru­gim pojedincima koji su se istakli izvan­rednim junačkim podvizima u borbi pro­tiv neprijatelja, i koji služe kao naročiti primjer junaštva. Orden narodnog heroja može se, pod istim

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden slobode

Orden slobode dodjeljuje se za izva­nredne uspjehe u rukovođenju i komandovanju najvećim vojnim jedinicama u ratu. Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon: 095 858 6377. Isplata je odmah u gotovini po najboljim

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden narodnog oslobođenja

Orden narodnog oslobođenja dodjeljuje se za istaknute zasluge u organizovanju i rukovođenju Ustankom i stvaranju i razvi­janju Socijalističke Federativne Repu­blike Jugoslavije. Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon: 095 858 6377. Isplata je

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden ratne zastave

Orden ratne zastave dodjeljuje se vojnim starješinama koji u toku rata pokažu naro­čitu hrabrost, samopožrtvovanje i umješ­nost u komandovanj u, kao i za istaknutu ulogu u izgradnji, učvršćivanju i osposob­ljavanju oružanih snaga Socijalističke Fe­derativne Republike Jugoslavije. Ukoliko imate ovo odlikovanje

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden partizanske zvijezde sa zlatnim vijencem

Orden partizanske zvijezde sa zlatnim vijencem dodjeljuje se starješinama oruža­nih snaga Socijalističke Federativne Re­publike Jugoslavije, za uspješno komando- vanje jedinicama oružanih snaga, za umješnost u rukovođenju borbenim dejstvima i za pokazanu naročitu hrabrost u ratu. Ukoliko imate ovo odlikovanje za

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden Narodne armije sa lovorovim vijencem

Orden Narodne armije sa lovorovim vi­jencem dodjeljuje se za naročite zasluge u izgradnji i jačanju oružanih snaga Socijali­stičke Federativne Republike Jugoslavije, ili za naročite uspjehe u rukovođenju jedi­nicama oružanih snaga Socijalističke Fe­derativne Republike Jugoslavije, u njiho­vom učvršćivanju i osposobljavanju za

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden partizanske zvijezde sa srebrnim vijencem

Orden partizanske zvijezde sa srebrnim vijencem dodjeljuje se starješinama oruža­nih snaga Socijalističke Federativne Re­publike Jugoslavije za uspješno komando- vanje jedinicama oružanih snaga, za um­ješnost u rukovođenju borbenim dejstvima i za pokazanu naročitu hrabrost u ratu. Ukoliko imate ovo odlikovanje za

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden za vojne zasluge sa velikom zvijezdom

Orden za vojne zasluge sa velikom zvijezdom dodjeljuje se rukovodiocima jedinica oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Ju­goslavije koji svojim primjerom i umješnošću u radu razvijaju u jedinici kojom rukovode stalan polet radi ostvarenja postavljenih zadataka, ili koji su u jedinici

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden za hrabrost

Orden za hrabrost dodjeljuje se pripad­nicima oružanih snaga Socijalističke Fede­rativne Republike Jugoslavije koji su u borbi protiv neprijatelja izvršili djela u ko­jima je došla do snažnog izražaja njihova lična hrabrost, ili koji su se na bojnom polju naročito istakli ličnom

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden Narodne armije sa zlatnom zvijezdom

Orden Narodne armije sa zlatnom zvijez­dom dodjeljuje se za naročite zasluge u iz­gradnji i jačanju oružanih snaga Socijali­stičke Federativne Republike Jugoslavije ili za naročite uspjehe u rukovođenju jedi­nicama oružanih snaga Socijalističke Fe­derativne Republike Jugoslavije u njiho­vom učvršćivanju i osposobljavanju za