Tag Archives: vojna odlikovanja

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima

Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima dodjeljuje se rukovodiocima jedinica oružanih snaga SFRJ koji svojim primjerom i umješnošću u radu razvijaju u jedinici kojom rukovode sta­lan polet radi ostvarivanja postavljenih zadata­ka, ili koji su u jedinici ili ustanovi stvorili

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden partizanske zvijezde sa puškama

Orden partizanske zvijezde sa puškama dodjeljuje se starješinama oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Ju­goslavije za uspješno komandovanje jedi­nicama oružanih snaga, a za umješnost u rukovođenju borbenim dejstvima i za po­kazanu naročitu hrabrost u ratu. Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati,

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden Narodne armije sa srebrnom zvijezdom

Orden Narodne armije sa srebrnom zvi­jezdom dodjeljuje se za naročite zasluge u izgradnji i jačanju oružanih snaga Socijali­stičke Federativne Republike Jugoslavije ili za naročite uspjehe u rukovođenju jedi­nicama oružanih snaga Socijalističke Fe­derativne Republike Jugoslavije u njiho­vom učvršćivanju i osposobljavanju za

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden za vojne zasluge sa srebrnim mačevima

Orden za vojne zasluge sa srebrnim mače­vima dodjeljuje se rukovodiocima jedinica oru­žanih snaga SFRJ koji svojim primjerom i um­ješnošću u radu razvijaju u jedinici kojom ruko­vode stalan polet radi ostvarivanja postavljenih zadataka, ili koji su u jedinici ili ustanovi stvorili

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Medalja za hrabrost

Medalja za hrabrost dodjeljuje se pripadnicima oružanih snaga SFRJ koji su u borbi protiv neprijatelja izvršili jedno ili više djela u kojima je došla do izražaja nji­hova lična hrabrost. Za takva djela Me­dalja za hrabrost dodjeljuje se i građanskim licima.

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Medalja za vojne zasluge

Medalja za vojne zasluge dodjeljuje se vojnim rukovodiocima i vojnicima koji svojim primjerom u radu razvijaju polet za ostvarivanje postavljenih zadataka, ili koji se odlikuju takvim starješinskim ili vojnič­kim osobinama da služe za primjer drugi­ma. Ova medalja dodjeljuje se i